Inspektor Ochrony Danych

Strona w budowie

Instalacje fotowoltaiczne

Strona w budowie

Świadczenia rodzinne 2004-...

Strona w budowie.

Sieci teleinformatyczne

Nasza firma zajmuje się budową i modernizacją sieci komputerowych. Mamy szerokie doświadczenie w budowie małych sieci typu LAN, jak również sieci typu MAN i WAN (są to miejskie sieci obejmujące swym zasięgiem całe miasta). Zajmujemy się również ich zarządzaniem - administracją.

Sieci LAN wykonujemy opierając się na tamich lecz sprawdzonych rozwiązaniach: system gniazd POLO, listwy naścienne, przewód nie ekranowany kategorii piątej. Jako urządzenia aktywne stosujemy wszelkiego typu sprzęt w zależności od potrzeb od 3Com do LinkSys i inne. Natomiast jeżeli chodzi o sieci MAN i WAN to nasza technologia opiera się na sieciach bezprzewodowych . Staramy się wykorzystywać sprzęt z najwyższej półki, najlepszy i niezawodny.

STD Pomost 1997-...

POMOST jest systemem informatycznym, który wspomaga działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. Gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa. Główne obszary działania POMOST obejmują najważniejsze aspekty funkcjonowania jednostek SPS. Główne cele Oprogramowania Użytkowego POMOST:

 • wspomaganie podejmowania na każdym szczeblu organizacyjnym Systemu Pomocy Społecznej Oprogramowanie Użytkowe POMOST umożliwia zbieranie informacji określonych ustawie, niezbędnych podjęcia właściwej decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do danych zgromadzonych w drodze wywiadu środowiskowego.
 • usprawnienie kontroli finansowej w celu efektywniejszego gospodarowania środkami finansowymi, optymalizowaniu wydatków, poprawy alokacji środków
  Zadanie to jest realizowane głównie przez moduł "Finanse i Księgowość" wzbogacony o system planowania budżetu i kontroli jego wykonania. W trakcie podejmowania działań związanych z realizacją zadań ustawowych możliwe jest uzyskanie pełnej informacji o dostępnych środkach budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań.
 • wspomaganie monitorowania wykorzystania pomocy
  Wprowadzone do systemu informacje o realizacji pomocy pozwalają na efektywne śledzenie podejmowanych działań. Możliwe jest zaplanowanie kolejnych działan i jednoczesne uzyskanie informacji o działaniach podejmowanych przez pracowników socjalnych jednostki Systemu Pomocy Społecznej.
 • skuteczniejsze zarządzanie
  Gromadzone w systemie informacje na temat działań podjętych przez pracowników, efektów tych działań oraz terminów ich realizacji umożliwiją bieżącą kontrolę działalności jednostki. Równocześnie dzięki tym informacjom, łatwiej organizować i nadzorować pracę ośrodka.
 • usprawnienie organizacji pracy poprzez poprawę systemu informacyjnego jednostek Systemu Pomocy Społecznej, planowanie, badanie efektywności itp.
  Usprawnienie obiegu informacji poprzez rejestrację w systemie informatycznym dostępnym bezpośrednio wszystkim pracownikom, standaryzuje działania, obniża czasochłonność, skracając czas potrzebny na załatwienie sprawy poprzez wydanie właściwej decyzji. Dodatkowym narzędziem badania skutków podejmowanych działań i wydawanych decyzji są statystyki i sprawozdawczość realizowane przez moduł "Statystyczno-Sprawozdawczy".
 • automatyzacja czynności wykonywanych w jednostkach Systemu Pomocy Społecznej
  Dotyczy to przede wszystkim działań statystycznych i sprawozdawczych, które bazując na danych zgromadzonych w systemie wykonywane są automatycznie.
 • organizacja elektronicznego przepływu informacji pomiędzy jednostkami Systemu Pomocy Społecznej
  Dzięki zdefiniowanemu w Oprogramowaniu Użytkowym POMOST protokołowi elektronicznego przepływu informacji pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, możliwe jest przekazywanie kompletnego zestawu informacji drogą elektroniczną. Do tak przekazywanych informacji należą: centralny (ogólnopolski) zestaw wartości słownikowanych, gotowe sprawozdania, decyzje, wywiady środowiskowe i alimentacyjne i wiele innych. Taki przepływ informacji eliminuje konieczność ich wielokrotnego wprowadzania do systemu przez różne jednostki oraz gwarantuje jednorodność i spójność informacji niezależnie od miejsca jej pierwotnego powstania.

Oprogramowanie Użytkowe POMOST zostało przygotowane w oparciu o pakiet "PROGRESS" amerykańskiej firmy Progress Software Corporation.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny systemu, został on podzielony na części odpowiadające obszarom funkcjonalnym. Każdy z obszarów obejmuje realizację zagadnień przypisanych bądź to określonej grupie osób, bądź też charakterystycznych dla realizacji określonych celów Systemu Pomocy Społecznej.